ირაკლი პეტრიაშვილის ინტერვიუ საქართველოს მიერ შსო-ს #144 კონვენციის რატიფიკაციასთან დაკავშირებით