,,გლობალური კომისიის ანგარიში შრომის მომავალზე და პროფკავშირების პრიორიტეტები''