დასაქმებულთა უმრავლესობას დასაშვებზე ხანგრძლივი სამუშაო გრაფიკი აქვს!