საქართველოს პროფკავშირების ტრეინინგი თემაზე: შრომითი მიგრაცია, ადამიანებით ვაჭრობა და იძულებითი შრომა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით