შშმ პირების დასაქმების პრობლემის გადაჭრა კომპლექსურ მიდგომას მოითხოვს.