,,ქვეყანა ქალთა პრობლემების მოგვარებისაკენ უნდა შემობრუნდეს''