საჯარო სკოლის ყველა მასწავლებელს საავადმყოფო ფურცელს სრული ხელფასიდან აუნაზღაურებენ