სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა პროგრამის შეფასება