საინფორმაციო დღე აჭარის პროფკავშირების გაერთიანებაში