”აზოტთან” აქცია საერთაშორისო პროფკავშირების მონაწილეობით შედგა