პროფკავშირი, როგორც ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის იარაღი