პრობლემები არსებობს, მაგრამ, საქართველოს შრომის კანომდებლობა დასავლეთისას ემსგავსება