საერთაშორისო კონვენციები

 • კონვენცია 29 იძულებითი ან სავალდებულო შრომის შესახებ

 • კონვენცია 52 ყოველწლიური ფასიანი შვებულების შესახებ

 • კონვენცია 87 ასოციაციის თავისუფლებისა და ორგანიზაციის დაცვის შესახებ

 • კონვენცია 88 დასაქმების სამსახურის ორგანიზების შესახებ

 • კონვენცია 98 კოლექტიური მოლაპარაკების ორგანიზებისა და გამართვათა უფლებათა პრინციპების გამოყენების შესახებ

 • კონვენცია 100 მამაკაცთა და ქალთა თანაბარი ღირებულების შრომის თანაბარი ანაზღაურების შესახებ

 • კონვენცია 105 იძულებით შრომის გაუქმების შესახებ

 • კონვენცია 111 შრომის და დასაქმების სფეროში დისკრიმინაციის შესახებ

 • კონვენცია 117 სოციალური პოლიტიკის მიზნებისა და ნორმების შესახებ

 • კონვენცია 122 დასაქმების პოლიტიკის შესახებ

 • კონვენცია 138 სამუშაოზე მისაღები მინიმალური ასაკის შესახებ

 • კონვენცია 142 ადამიანური რესურსების განვითარების სფეროში პროფესიული ორიენტაციის და პროფესიული მომზადების შესახებ

 • კონვენცია 151 სახელმწიფო სამსახურში დასაქმების პირობების განსაზღვრის პროცედურების და ორგანიზების უფლებების დაცვის შესახებ

 • კონვენცია 163 ზღვაში და ნავსადგურში მეზღვაურთა სოციალურ-საყოფაცხოვრებო მომსახურების შესახებ

 • კონვენცია 181 დასაქმების კერძო სააგენტოების შესახებ

 • კონვენცია 182 ბავშვთა შრომის უკიდურესი ფორმების აკრძალვისა და დაუყონებლივ აღმოფხვრის ღონისძიების შესახებ

 • ევროპის სოციალური ქარტია

 • ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია