ექსპერტთა კომიტიტის ანგარიში "გაერთიანების თავისუფლების შესახებ”