არაფორმალური სექტორი - პრობლემები და გადაჭრის გზები